Титульний аркуш

 

21.10.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ ЛК-18

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Голова лiквiдацiйної комiсiї

 

 

 

Корнілов Є.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів

за 3 квартал 2020 року

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32984271

4. Місцезнаходження: 01001, Київська обл., м. Київ, Хрещатик, 34

5. Міжміський код, телефон та факс: 044-289-30-00, 044-289-30-00

6. Адреса електронної пошти: shemberko@nfuel.gov.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

 

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.ecu.gov.ua

21.10.2020

 

(URL-адреса сторінки)

(дата)


Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

1. Основні відомості про емітента

 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

 

3. Інформація про посадових осіб емітента

X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

5. Відомості про цінні папери емітента:

 

    1) інформація про випуски акцій емітента

X

    2) інформація про облігації емітента

 

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

    4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах

 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

8. Інформація про вчинення значних правочинів

 

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

12. Інформація про конвертацію цінних паперів

 

13. Інформація про заміну управителя

 

14. Інформація про керуючого іпотекою

 

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

 

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

 

17. Інформація про іпотечне покриття:

 

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

 

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

 

24. Проміжний звіт керівництва

 

25. Твердження щодо проміжної інформації

 

26. Примітки:

Четвертим основним видом дiяльностi Компанiї вiдповiдно до КВЕД є консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування (КВЕД-2010:70.22).

 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" не отримувала у звiтному перiодi лiцензiю.

 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України"не брала участь у створеннi юридичних осiб.

 

 Посада корпоративного секретаря вiдсутня.

 

 Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" не здiйснювала випуск облiгацiй.

 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" не здiйснювала випуск iнших цiнних паперiв.

 

 Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" не здiйснювала випуск похiдних цiнних паперiв.

 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" зобов'язань не має.

 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" не здiйснювала виробництво та реалiзацiю основних видiв продукцiї.

 

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня.

 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" не здiйснювала конвертацiю цiнних паперiв.

 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" не змiнювала управителя.

 

Iнформацiя про керуючого iпотекою вiдсутня.

 

Iнформацiя про iпотечнi активи та iпотечне покриття вiдсутнi.

 

Цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не випускались.


 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

            Голова комісії, арбітражний керуючий

2. Прізвище, ім'я, по батькові

            Корнілов Євгеній Олександрович

3. Рік народження

            0

4. Освіта

            вища

5. Стаж роботи (років)

            0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Арбітражний керуючий, 0, Арбітражний керуючий

7. Опис

            Наказом Мiнiстерства енергетики України вiд 05.10.2020р. №642, за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України  постанова вiд 23.09.2020 №867, внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2014р. № 398 затверджено лiквiдацiйну комiсiю Компанiї у складi 3 осiб. Голова лiквiдацiйної комiсiї, арбітражний керуючий  - Корнілов Євгеній Олександрович (iдентифiкацiйний номер 2610111192).Згода на розкриття паспортних даних не надана.

 

1. Посада

            Член лiквiдацiйної комiсiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові

            Котельников Олександр Олександрович

3. Рік народження

            0

4. Освіта

            вища

5. Стаж роботи (років)

            0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Міністество енергетики України, 0, Міністество енергетики України

7. Опис

            Наказом Мiнiстерства енергетики України вiд 05.10.2020р. №642, за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України  постанова вiд 23.09.2020 №867, внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2014р. № 398 затверджено лiквiдацiйну комiсiю Компанiї у складi 3 осiб. Член лiквiдацiйної комiсiї, Начальник управління адміністративного забезпечення та закупівель Міненерго  - Котельников Олександр Олександрович (iдентифiкацiйний номер 2653903159).Згода на розкриття паспортних даних не надана.

 

1. Посада

            Член лiквiдацiйної комiсiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові

            Чернишова Інна Анатоліївна

3. Рік народження

            0

4. Освіта

            вища

5. Стаж роботи (років)

            0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Головний бухгалтер, 0, Головний бухгалтер

7. Опис

            Наказом Мiнiстерства енергетики України вiд 05.10.2020р. №642, за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України  постанова вiд 23.09.2020 №867, внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2014р. № 398 затверджено лiквiдацiйну комiсiю Компанiї у складi 3 осiб. Член лiквiдацiйної комiсiї, Головний бухгалтер ДК "Ядерне паливо"  - Чернишова Інна Анатоліївна (iдентифiкацiйний номер 2800705123).Згода на розкриття паспортних даних не надана.

 


VII. Відомості про цінні папери емітента

 

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22.05.2006

219/1/06

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA 4000149694

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1

9831180093

0

100

Опис

Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" не приймає участi у лiстингу/делiстингу цiнних паперiв.

 


 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

2020.10.01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України"

за ЄДРПОУ

32984271

Територія

м.Київ, Шевченкiвський р-н

за КОАТУУ

8039100000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво електроенергії

за КВЕД

35.11

Середня кількість працівників, осіб: 0

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 01001, м. Київ, Хрещатик, 34, 044-289-30-00

 

1. Проміжний баланс

на 30.09.2020 p.

Форма №1-м

 

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

22

17,7

    первісна вартість

1011

2541

2540,8

    знос

1012

(2519)

(2523,1)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

22

17,7

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

3

3,1

    у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

394

394

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1

0,8

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

8

9

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

406

406,9

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

428

424,6

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

9831180

9831180

Додатковий капітал

1410

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

345

341,9

Неоплачений капітал

1425

(9831180)

(9831180)

Усього за розділом I

1495

345

341,9

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

1

1

    розрахунками з бюджетом

1620

0

0

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

    розрахунками зі страхування

1625

0

0

    розрахунками з оплати праці

1630

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

82

81,7

Усього за розділом III

1695

83

82,7

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

428

424,6

 


2. Проміжний звіт про фінансові результати

за дев'ять місяців 2020 року

Форма №2-м

 

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

0

0

Інші операційні доходи

2120

0,9

0,1

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

0,9

0,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

(4,4)

(766,2)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(4,4)

(766,2)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

-3,5

-766,1

Податок на прибуток

2300

(0)

(0)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-3,5

-766,1

 

Керівник                                              Корнілов Євгеній Олександрович

 

Головний бухгалтер