Права та обов’язки споживача та постачальника

Права та обов’язки споживача та постачальника природного газу здійснюються відповідно до статті 13 Закону України «Про ринок природного газу», та Правил постачання природного газу

Права та обов’язки споживача природного газу здійснюються відповідно до статті 13 Закону України «Про ринок природного газу», та Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1382/27827:

Споживач, який не є побутовим, має право, зокрема, на:

 1. Вільний вибір постачальника;
 2. Безоплатну зміну постачальника, крім випадків, передбачених абзацом другим частини першої статті 14 Закону України «Про ринок природного газу»;
 3. Отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником;
 4. Отримання природного газу належної якості та кількості, фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормам, відповідно до умов укладених договорів, крім випадків припинення (обмеження) постачання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів;
 5. Безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання природного газу;
 6. Дострокове розірвання договору постачання, якщо постачальник повідомив споживача про намір внесення змін до договору в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для нього неприйнятними.
 7. На одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;
 8. На безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;
 9. На самостійне припинення (обмеження) відбіру природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
 10. На вимагагання поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;
 11. Інші права, передбачені  чинним законодавством.

Споживач, який не є побутовим, зобов’язаний, зокрема:

 1. Укласти договір про постачання природного газу;
 2. Забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу згідно з умовами договору постачання;
 3. Не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
 4. Забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених представників оператора газотранспортної системи, оператора газорозподільної системи до вузлів обліку природного газу та з метою встановлення вузлів обліку газу;
 5. Припиняти (обмежувати) споживання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів;
 6. Забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;
 7. Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загроз життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
 8. Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
  1. порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;
  2. відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;
  3. перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
  4. відсутності укладеного договору постачання природного газу;
 9. У разі порушення або невиконання своїх обов’язків споживач несе відповідальність згідно із законом.

Права та обов’язки постачальника природного газу

Згідно із Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1382/27827, та Типового договіру постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2500, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1386/27831:

Постачальник природного газу має право:

 1. Отримувати від споживача плату за поставлений природний газ;
 2. Контролювати правильність оформлення споживачем платіжних документів;
 3. Ініціювати припинення постачання природного газу споживачу у порядку та на умовах, визначених  договором постачання та чинним законодавством;
 4. Проводити разом зі споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;
 5. Отримувати відшкодування збитків від споживача, що понесені постачальником у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням споживачем своїх зобов’язань перед постачальником, відповідно до умов договору постачання та чинного законодавства;
 6. Укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та, за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником, поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;
 7. На безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 8. На повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір постачання,  щодо режимів споживання природного газу;
 9. Мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами.

Постачальник природного газу зобов’язується:

 1. Забезпечити безперервне постачання природного газу в порядку та на умовах,
  передбачених  договором постачання;
 2. Забезпечувати належну якість надання послуг з постачання природного газу відповідно до вимог чинного законодавства та договору постачання;
 3. Обчислювати і виставляти рахунки споживачу за поставлений природний газ відповідно до вимог, передбачених  договором постачання;
 4. Надавати споживачам інформацію, передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії,природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», зокрема, щодо ціни природного газу, порядку плати за спожитий природний газ, прав та обов’язків побутового споживача, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та інші відомості згідно з вимогами та умовами цих Правил, як вказано в договорі постачання природного газу побутовим споживачам. Жодні додаткові витрати за надання інформації побутовим споживачем не оплачуються;
 5. Публікувати на сайті (і в передбачених законодавством випадках в засобах масової інформації) детальну інформацію про зміну ціни на природний газ за п’ять днів до введення її у дію;
 6. Розглядати в установленому порядку претензії споживача щодо нарахувань за спожитий природний газ з урахуванням вимог пункту 9 розділу VI цих Правил і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;
 7. Забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та обробки звернення споживача з питань, що пов’язані з виконанням  договору постачання;
 8. Приймати плату за надані послуги будь-яким із способів, що передбачені договором постачання;
 9. Відшкодовувати збитки, понесені споживачем у випадку невиконання або неналежного виконання постачальником своїх зобов’язань за договором постачання;
 10. Інформувати споживача про умови гарантованого постачання природного газу постачальником, на якого в установленому законодавством порядку покладені спеціальні обов’язки із постачання природного газу споживачам;
 11. Забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від споживача;
 12. Протягом трьох днів від дати, коли постачальнику стало відомо про неспроможність продовжувати постачання природного газу споживачу, він зобов’язується поінформувати споживача про його право:
  1. вибрати іншого постачальника та про наслідки невиконання цього;
  2. перейти до постачальника, на якого в установленому порядку покладені спеціальні обов’язки (за його наявності), який не має права відмовити споживачу в укладанні договору постачання природного газу;
  3. на відшкодування збитків, завданих у зв’язку з неможливістю подальшого виконання постачальником своїх зобов’язань за договором постачання;
 13. Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження оператором газотранспортної системи необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов’язки перед постачальником для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;
 14. Своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено, та про відсутність ресурсу природного газу;
 15. Дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
 16. Створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки мають бути передбачені у заяві-приєднанні та/або договорі постачання природного газу побутовим споживачам і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;
 17. Надати споживачеві остаточний рахунок після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу споживачам не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;
 18. Повідомляти про намір змінити умови договору постачання природного газу, при цьому споживач має бути повідомлений про його право відмовитись від запропонованих змін. Таке повідомлення має бути надане споживачеві не пізніше ніж за 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами);
 19. Виконувати інші обов’язки, покладені на постачальника чинним законодавством та/або договором постачання.

Спори між споживачем і постачальником регулюються відповідно до Порядку досудового вирішення спорів, визначеним Господарським процесуальним кодексом України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56) Згідно зі ст.5 цього Кодексу за домовленістю між собою. Винятком є випадки, на котрі не поширюється Порядок досудового регулювання спорів: спори про визнання договорів не дійсними, спори про визнання не дійсними актів державних та інших органів, підприємств та організацій. Отримані скарги вирішуються в однозначний, законний і швидкий спосіб.

Постачальник зобов’язаний своєчасно розглядати претензії, отримані від споживача природного газу, та за наявності підстав задовольняти їх або давати відповіді протягом одного місяця в разі, якщо претензію відхилено повністю чи частково.

Першочергово всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів, консультацій. З метою вирішення спору (стосовно) у випадку порушення своїх прав та інтересів споживач природного газу може звернутися до постачальника, у тому числі з письмово оформленою претензією

Порядок вирішення спорів

Спори між споживачем і постачальником регулюються відповідно до Порядку досудового вирішення спорів, визначеним Господарським процесуальним кодексом України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56) Згідно зі ст.5 цього Кодексу за домовленістю між собою. Винятком є випадки, на котрі не поширюється Порядок досудового регулювання спорів: спори про визнання договорів не дійсними, спори про визнання не дійсними актів державних та інших органів, підприємств та організацій. Отримані скарги вирішуються в однозначний, законний і швидкий спосіб.

Постачальник зобов’язаний своєчасно розглядати претензії, отримані від споживача природного газу, та за наявності підстав задовольняти їх або давати відповіді протягом одного місяця в разі, якщо претензію відхилено повністю чи частково.

Першочергово всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів, консультацій. З метою вирішення спору (стосовно) у випадку порушення своїх прав та інтересів споживач природного газу може звернутися до постачальника, у тому числі з письмово оформленою претензією

ПРОЦЕДУРА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ (порядок досудового вирішення спорів з постачальником )

Всі спори та суперечки, що виникають між Постачальником та Споживачем, вирішуються шляхом переговорів.

У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, Споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного газу у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України.

Порядок Розгляду скарг та врегулювання спорів визначений у статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

Особа, відповідальна за врегулювання спорів:

Директор АТ “Енергетична компанія України” …………………..,
Телефон: + 38 068 268-05-60

Адреса: Україна, м. Київ, вулиця ………….

E-mail: office@ecu.gov.ua

Графік роботи офісу: пн. – пт. з 9:00 до 17:30 сб. – нд. – вихідні дні

Листування здійснюється за юридичною адресою.

Догори