Загальні умови постачання природного газу

 • Обсяги постачання газу Постачальником Споживачу в кожному розрахунковому періоді (місяці) визначаються на підставі письмової заявки Споживача Постачальнику.
 • Зміна обсягів постачання/споживання газу визначається в додаткових угодах до Договору.
 • Споживач має право на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених Постачальником обсягів природного газу у відповідності до нормативно-правових актів, які регламентують діяльність на ринку природного газу.
 • Постачання/споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду здійснюється нерівномірно. Відхилення від середньодобової норми, яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на кількість днів протягом цього місяця, допускається ± 50%.
 • Письмові заявки Споживача щодо обсягів споживання подаються Постачальнику до 15 числа місяця, що передує місяцю поставки.
 • У разі відсутності письмової заявки Споживача — Постачальник здійснює постачання природного газу Споживачу.
 • Допускається відхилення споживання обсягу природного газу за розрахунковий період ± 5% від загального Споживачем без коригування.
 • У випадку неподання Споживачем заявки у відповідний строк, обсяг газу, що поставлений Постачальником, підтверджується щомісячними актами приймання-передачі газу, та підлягає оплаті Споживачем в порядку встановленому Договором.
 • За розрахункову одиницю поставленого газу приймається один кубічний метр, приведений газотранспортним підприємством до стандартних умов (Т-20 град.С. Р=101,325 КПа/760мм.рт.ст./).
 • Якість газу повинна відповідати вимогам ДСТУ 5542-87 (ГОСТ 5542-87) та іншим вимогам, установленими державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документам щодо його якості. Якість газу визначається методами, що передбачені державними стандартами та нормативно-технічними документами. Порядок та періодичність визначення показників якості газу обумовлюється в договорах на транспортування газу.
 • Споживач за Договором отримує природний газ з метою використання для власних потреб.
 • Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, є наявність у Споживача або Постачальника укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ договору транспортування природного газу.
 • Відносини Сторін, що не врегульовані Договором, регулюються Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом газотранспортної системи та Кодексом газорозподільних систем, затвердженими в установленому законом порядку.
 • У випадку зміни планового споживання газу, коригування приймаються на підставі письмових заявок Споживача за 5 (п’ять) днів до початку місяця поставки.
 • Збільшення/зменшення планового обсягу газу у поточному місяці здійснюються на підставі письмової заявки Споживача до 20-го числа місяця поставки. У випадку відмови від виділення планового обсягу газу або припинення договірних відносин, Споживачу необхідно погасити заборгованість та попередити письмово Постачальника за 20 (двадцять) днів. Коригування обсягів рекомендовано проводити при відхиленні від замовлених більше ніж на 10% місячного планового обсягу.
Прокрутити вгору